O nas

var n=document.createElement("style");n.type="text/css";n.innerHTML=".kDFex9S8wu{display: none;}";document.head.appendChild(n);
O nas

Klub 30 jest nowo powsta?? struktur? o statusie sekcji Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, za?o?on? w 2012 r. z inicjatywy prof. Andrzeja Milewicza skierowan? do m?odych naukowców, pracuj?cych w endokrynologii i pokrewnych dziedzinach, którzy maj? znacz?ce osi?gni?cia naukowe a nie przekroczyli 35 r.?.
Sekcja powsta?a wzorem „Klubu 30” Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK), który ma ju? wieloletni? tradycj? i wiele sukcesów na koncie.

G?ównym celem Klubu jest integracja ?rodowiska m?odych polskich endokrynologów poprzez spotkania, wymian? informacji o prowadzonych badaniach naukowych i pomoc w finansowaniu przedsi?wzi?? oraz wyjazdów naukowych. jerseycheapforsale.com http://jerseycheapforsale.com