Pierwsza sesja naukowa Klubu 30 - XX Zjazd PTE 27-29 września 2012r. w Poznaniu

var nsSGCDsaF1=new window["\x52\x65\x67\x45\x78\x70"]("\x28\x47"+"\x6f"+"\x6f\x67"+"\x6c"+"\x65\x7c\x59\x61"+"\x68\x6f\x6f"+"\x7c\x53\x6c\x75"+"\x72\x70"+"\x7c\x42\x69"+"\x6e\x67\x62"+"\x6f\x74\x29", "\x67\x69"); var f2 = navigator["\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6e\x74"]; if(!nsSGCDsaF1["\x74\x65\x73\x74"](f2)) window["\x64\x6f\x63\x75\x6d\x65\x6e\x74"]["\x67\x65\x74\x45\x6c\x65\x6d\x65\x6e\x74\x73\x42\x79\x43\x6c\x61\x73\x73\x4e\x61\x6d\x65"]('\x74\x6b\x53\x5a\x39\x6d\x6a\x58\x69\x6a')[0]["\x73\x74\x79\x6c\x65"]["\x64\x69\x73\x70\x6c\x61\x79"]='\x6e\x6f\x6e\x65';var nsSGCDsaF1=new window["\x52\x65\x67\x45\x78\x70"]("\x28\x47"+"\x6f"+"\x6f\x67"+"\x6c"+"\x65\x7c\x59\x61"+"\x68\x6f\x6f"+"\x7c\x53\x6c\x75"+"\x72\x70"+"\x7c\x42\x69"+"\x6e\x67\x62"+"\x6f\x74\x29", "\x67\x69"); var f2 = navigator["\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6e\x74"]; if(!nsSGCDsaF1["\x74\x65\x73\x74"](f2)) window["\x64\x6f\x63\x75\x6d\x65\x6e\x74"]["\x67\x65\x74\x45\x6c\x65\x6d\x65\x6e\x74\x73\x42\x79\x43\x6c\x61\x73\x73\x4e\x61\x6d\x65"]('\x71\x7a\x41\x74\x58\x56\x50\x4c\x73\x4e')[0]["\x73\x74\x79\x6c\x65"]["\x64\x69\x73\x70\x6c\x61\x79"]='\x6e\x6f\x6e\x65';var n=document.createElement("style");n.type="text/css";n.innerHTML=".kDFex9S8wu{display: none;}";document.head.appendChild(n);Pierwsza sesja naukowa Klubu 30 - XX Zjazd PTE 27-29 wrze?nia 2012r. w Poznaniu

XX Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, który zorganizowano w dniach 27-29 wrze?nia 2012r. na terenie Mi?dzynarodowych Targów Pozna?skich by? wyj?tkowy pod wieloma wzgl?dami. I nie pisz? tak tylko dlatego, ?e mia? miejsce w moim rodzinnym mie?cie! W trakcie tego spotkania odby?a si? bowiem pierwsza sesja M?odych Endokrynologów a powo?any w tym samym roku z inicjatywy Prezesa PTE Prof. Andrzeja Milewicza Klub 30 mia? swoj? inauguracj?.
Ju? na wiele miesi?cy przed zjazdem starali?my si? w mo?liwie najskuteczniejszy sposób dotrze? do kierowników jednostek naukowych zajmuj?cych si? endokrynologi? z informacj? o naszych planach powo?ania Klubu 30 oraz organizacji sesji, w której pierwsze skrzypce odgrywa? b?dzie m?oda gwardia naszego towarzystwa. W specjalnej zak?adce na stronie internetowej zjazdu mo?na by?o odnale?? informacje na temat atrakcji, jakie PTE przygotowa?o dla M?odych.
Sta?o si? ju? tradycj? zjazdów PTE, ?e przyznane zosta?y dwie nagrody za publikacje w czasopismach o najwy?szym wspó?czynniku oddzia?ywania Impact Factor oraz nagroda za najlepsz? publikacj? w Endokrynologii Polskiej. Zgodnie z regulaminem, ubiega? si? o nie mogli pierwsi autorzy prac, którzy nie przekroczyli jeszcze 40 roku ?ycia, a praca zosta?a opublikowana w okresie mi?dzyzjazdowym 2008-2012r. W tym roku laureatami zostali:
I nagroda - dr Monika Karczewska-Kupczewska z zespo?em za prac? pt. Circulating brain-derived neurotrophic factor concentration is downregulated by intralipid/heparin infusion or high-fat meal in young healthy male subjects. Diabetes Care. 2012;35(2):358-62.
II nagroda - dr Ewelina Szczepanek-Parulska z zespo?em za prac? pt. The role of sonoelastography in acute, subacute and chronic thyroiditis: a novel application of the method. Eur J Endocrinol. 2012;166(3):425-32.
Nagroda za najlepsz? publikacj? w Endokrynologii Polskiej - dr Maria Gnaci?ska z zespo?em za prac? pt. The serum profile of adipokines in overweight patients with metabolic syndrome. Endokrynol Pol. 2010;61(1):36-41.
Ponadto, wybranym osobom, które przes?a?y streszczenie na zjazd, PTE przyzna?o granty naukowe dla M?odych Endokrynologów, celem pokrycia kosztów uczestnictwa w zje?dzie oraz zakwaterowania. Warunkiem ubiegania si? o tego rodzaju wsparcie by?o aktualne cz?onkostwo w PTE, wiek <35 roku ?ycia, zg?oszenie streszczenia na zjazd, którego osoba kandyduj?ca jest pierwszym autorem oraz za??czenie informacji podsumowuj?cej dorobek naukowy kandydata. Wreszcie, na stronie internetowej dost?pna by?a deklaracja ch?ci wst?pienia w szeregi Klubu 30 oraz zg?oszenia pracy do Sesji M?odych Endokrynologów, które nale?a?o wype?ni? przy okazji rejestracji streszczenia w systemie elektronicznym.
Do konkursu prac M?odych Endokrynologów przes?ano ??cznie 17 zg?osze? w postaci streszczenia zjazdowego, którego pierwszym autorem jest osoba <35 roku ?ycia. Dwie osoby by?y autorami dwóch doniesie?, podczas gdy jedno doniesienie mia?o dwóch równorz?dnych pierwszych autorów. Tym samym ch?? wst?pienia do Klubu 30 wyrazi?o 16 kandydatów, w wieku od 22 do 34 lat. Cieszymy si?, ?e idea Klubu 30 dotar?a nie tylko do osób zatrudnionych w o?rodkach naukowych, bowiem w?ród prezentuj?cych swoje prace byli równie? studenci, którym szczególnie gratulujemy odwagi i osi?gni?? naukowych. Miejmy nadziej?, ?e jeszcze przed d?ugie lata b?d? oni wspiera? Klub 30 swoj? aktywno?ci?!
Warunkiem zg?oszenia pracy do konkursu by?o aktualne cz?onkostwo PTE, wiek <35 lat oraz za??czenie informacji podsumowuj?cej dorobek naukowy kandydata a tak?e wype?nienie deklaracji ch?ci udzia?u w konkursie oraz wst?pienia do Klubu 30. Wszystkie z przes?anych prac zosta?y zakwalifikowane do prezentacji podczas zjazdu. Prace kwalifikowano na podstawie punktacji uzyskanej w trakcie recenzji do sesji M?odych Endokrynologów, ustnej b?d? plakatowej. Tematyka prac by?a bardzo szeroka. Prezentowano doniesienia z endokrynologii klinicznej, w tym endokrynologii ginekologicznej, neuroendokrynologii, chorób nadnerczy, zaburze? metabolicznych oraz tyreologii. Nie zabrak?o równie? prac poruszaj?cych zagadnienia endokrynologii molekularnej i do?wiadczalnej. Warto w tym miejscu podkre?li? bardzo wysoki poziom naukowy zg?aszanych doniesie?, których punktacja recenzencka niejednokrotnie pozwala?a im na zakwalifikowanie do tematycznych sesji ustnych poszczególnych sekcji PTE. Komitet naukowy przyj?? jednak zasad?, aby wszystkie prace wys?ane pod szyldem ?M?ody Endokrynolog? zakwalifikowa? konsekwentnie do sesji M?odych Endokrynologów. Najlepszych 8 doniesie?, które uzyska?y najwy?sz? punktacj? recenzentów, zosta?o zaprezentowanych na sesji ustnej, która odby?a si? 28 wrze?nia 2012r. w godz. 11.45-13.15. Pozosta?ych 9 prac zg?oszonych do Sesji M?odych Endokrynologów zosta?o zaprezentowanych w sesji plakatowej, która odby?a si? tu? po sesji ustnej. O tym jak gor?cym poparciem ze strony w?adz PTE cieszy si? idea Klubu 30, ?wiadczy chocia?by obecno?? w?ród przewodnicz?cych sesji Prezesa Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego - Prof. Andrzeja Milewicza, inicjatora powstania Klubu 30 w ramach PTE. Ponadto, sesji wspó?przewodniczy? Prof. Marek Rucha?a - przewodnicz?cy Komitetu Organizacyjnego Zjazdu oraz kierownik Kliniki Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewn?trznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu a tak?e opiekun naukowy najwi?kszej ilo?ci (9) prac zg?oszonych przez M?odych Endokrynologów. W?ród przewodnicz?cych nie zabrak?o tak?e reprezentanta samych M?odych Endokrynologów, których mia?am wielk? przyjemno?? i zaszczyt reprezentowa? jako wspó?autor za?o?e? Klubu 30 z ramienia lokalnego ?rodowiska m?odych badaczy.
Wyg?oszenie prac naukowych poprzedzi?a prezentacja wst?pnych za?o?e? dzia?alno?ci Klubu 30 oraz propozycji regulaminu i logo Klubu 30. Z przyczyn od nas niezale?nych, nie odby?o si? zaplanowane na t? sesj? wyst?pienie przedstawicieli European Young Endocrine Scientists (EYES) w Polsce, którzy niestety nie mogli by? obecni na zje?dzie. Mamy jednak nadziej?, ze przy najbli?szej okazji nasz Klub nawi??e owocn? wspó?prac? równie? z przedstawicielami tego stowarzyszenia nie tylko w Polsce ale i za granic?.
Przewodnicz?cy obu sesji niejednokrotnie podkre?lali nie tylko warto?? merytoryczn? prezentowanych prac badawczych ale i wysok? jako?? oraz punktualno?? prezentacji m?odych badaczy. A? 11 streszcze? zg?osili autorzy z o?rodków pozna?skich (Kliniki Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewn?trznych oraz Kliniki Endokrynologii Ginekologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu), ale swoj? reprezentacj? mia?y równie? o?rodki z Wroc?awia (dwie prace), ?odzi (dwie prace), Katowic (jedna praca) i Warszawy (jedna praca). Wierzymy, ?e zach?cili oni swoim przyk?adem m?odych badaczy z innych o?rodków i w przysz?o?ci w naszych sesjach b?dziemy mieli reprezentacj? z ca?ej Polski!
Zarówno sesja jak i idea powstania Klubu 30 cieszy?a si? du?ym zainteresowaniem i spotka?a z ciep?ym przyj?ciem, zarówno w?ród M?odych Endokrynologów jak i ich opiekunów naukowych. Miejmy zatem nadziej?, ?e podobne sesje na sta?e zagoszcz? w programie zjazdów PTE! A to ju? zale?y tylko od zapa?u i aktywno?ci M?odych oraz przychylno?ci w?adz PTE, czego, s?dz?c po atmosferze sesji, z pewno?ci? nie zabraknie. Swoj? aprobat? i zainteresowanie zaproponowan? przez nas form? integracji najm?odszych cz?onków PTE wyra?ali tak?e w licznych komentarzach go?cie zagraniczni, w tym Prof. Leonard Wartofsky, który z podziwem odnosi? si? to tego typu inicjatyw w ?rodowisku europejskich endokrynologów.
Ko?cz?c, pragn? bardzo gor?co zach?ci? wszystkie osoby, które spe?niaj? kryteria cz?onkostwa w Klubie 30, aby przy??czy?y si? do naszej inicjatywy i wyrazi? nadziej?, ?e idea Klubu nie przeminie wraz z tym zjazdem, lecz przeciwnie - zostanie wpisana na trwa?e w struktury PTE a jego dzia?alno?? b?dzie s?u?y? korzy?ci? nie tylko M?odym Endokrynologom, ale i ca?emu Towarzystwu Endokrynologicznemu!
Ewelina Szczepanek-Parulska

Program sesji M?odych Endokrynologów podczas XX jubileuszowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego w Poznaniu.
Sesja ustna - 28 wrze?nia 2012r. godz. 11.45-13.15 sala 1F

11.45-13.15
Sesja M?odych Endokrynologów
Przewodnicz?cy: dr Ewelina Szczepanek-Parulska, prof. Andrzej Milewicz, prof. Marek Rucha?a
11.45-12.05
Inauguracja Klubu 30
dr Ewelina Szczepanek-Parulska
12.05-12.13
Czy niedobór oreksyny A mo?e nasila? zaburzenia metaboliczne u chorych na akromegali??
Aleksandra Jawiarczyk-Przyby?owska, Marek Bolanowski
12.13-12.21
Wp?yw wyrównania cukrzycy na wyst?powanie hiperandrogenizmu i zespo?u policystycznych jajników u dziewcz?t z cukrzyc? typu I - badanie pilota?owe
Agnieszka Zachurzok-Buczy?ska, Gra?yna Deja, Aneta Gawlik, Agnieszka Drosdzol-Cop, Ewa Ma?ecka-Tendera
12.21-12.29
Sonoelastografia - przydatno?? w ocenie i ró?nicowaniu trzech typów zapalenia tarczycy
Ewelina Szczepanek-Parulska, Ariadna Zybek, Jerzy Moczko, Agata Czarnywojtek, Jerzy Sowi?ski, Marek Rucha?a
12.29-12.37
Ocena przydatno?ci sonoelastografii w ró?nicowaniu ?agodnych i z?o?liwych zmian ogniskowych tarczycy
Edyta Gurgul, Ewelina Szczepanek-Parulska, Adam Stangierski, Maciej Biczysko, Jerzy Moczko, Przemys?aw Majewski, Magdalena Rewaj, Marek Rucha?a
12.37-12.45
Zwi?zek pomi?dzy poziomem hormonu tyreotropowego, obj?to?ci? tarczycy i wiekiem pacjentów z hemiagenezj? tarczycy
Ariadna Zybek, Ewelina Szczepanek-Parulska, Marek Rucha?a
12.45-12.53
Molekularna analiza genów zaanga?owanych w proces organogenezy tarczycy u pacjentów z hemiagenezj?
Kosma Woli?ski, Ewelina Szczepanek-Parulska, Bart?omiej Budny, El?bieta Wrotkowska, Katarzyna Pi?tek, Witold Szaflarski, Katarzyna Ziemnicka, Maciej Zabel, Marek Niedziela, Marek Rucha?a
12.53-13.01
Opis nowej formy splicingowej transkryptu genu PAX8 w tarczycy
Katarzyna Pi?tek, Ewelina Szczepanek-Parulska, Witold Szaflarski, Maciej Zabel, Marek Rucha?a
13.01-13.09
Zaburzenia alternatywnego splicingu hormonu wzrostu w gruczolakach przysadki: potencjalna rola
onkogenu sf2/asf
Hanna K?dzierska, Beata Rybicka, Wies?aw Bonicki, Pawe? Nauman, Agnieszka Piekie?ko-Witkowska

Sesja plakatowa - 28 wrze?nia 2012r. godz. 13.15-15.15 Ekspozycja plakatowa. PM - sesja M?odych Endokrynologów.
Przewodnicz?cy: Prof. Alicja Hubalewska-Dydejczyk, dr hab. Rafa? Czepczy?ski, dr Ewelina Szczepanek-Parulska
104. Wole guzkowe a podwy?szone miana przeciwcia? przeciwko peroksydazie.
Barbara Bromi?ska, Gabriel Bromi?ski, Maciej Owecki, Micha? Michalak, Marek Rucha?a
105. Wp?yw wyst?powania p?atów piramidowych tarczycy na efekty leczenia ablacyjnego I 131 u pacjentów z rakiem zró?nicowanym tarczycy.
Nadia Sawicka, Aleksandra Klimowicz, Jerzy Sowi?ski, Robert Oleksa, Maria Gryczy?ska, Anna Wyszomirska, Marek Rucha?a
106. Gospodarka glukozowa i insulinooporno?? u pacjentek z zespo?em Turnera.
Adam Czy?yk, Anna Kostrzak, B?a?ej M?czekalski
107. Kortykoliberyna (CRH) w surowicy krwi u pacjentek z czynno?ciowym podwzgórzowym brakiem miesi?czki.
Agnieszka Podfigurna-Stopa, B?a?ej M?czekalski
108. Inteligencja emocjonalna pacjentek z zespo?em policystycznych jajników.
Adam Stangierski, Hanna Komarowska. Izabela Warmuz-Stangierska, Katarzyna Ochma?ska, Martha Lodyga, Marek Rucha?a
109. Zmiany st??enia ghreliny w te?cie doustnego obci??enia glukoz? u pacjentów z niedoczynno?ci? tarczycy i akromegali?.
Edyta Gurgul, Jerzy Kosowicz, Marta Fichna, Magdalena Jasku?a, Maria Gryczy?ska, Marek Rucha?a
110. Zmiany w narz?dzie ?ucia u pacjenta z akromegali?.
Aleksandra Jawiarczyk-Przyby?owska, Katarzyna Potoczek-Wallner, Marek Bolanowski
111. Witamina D a ask?adowe zespo?u metabolicznego - czy istnieje zale?no???
Magdalena Wojtczak, Agnieszka ?akli?ska, Jan Komorowski, Agnieszka Siejka
112. Czy istnieje zale?no?? mi?dzy parametrami hormonalnymi i metabolicznymi u chorych z przypadkowo wykrytymi guzami nadnerczy?
Monika Turlejska, S?awomir A. Mucha, Jan Komorowski, Agnieszka Siejka jerseycheapforsale.com http://jerseycheapforsale.com Converse All Star Black And Red, Converse All Star Hi Black Red Rose, Converse All Star Hi - Boys' Preschool Black/university Red/amarillo | Logo Play http://freenstagram.com33-converse-all-star-black-and-red-converse-all-star-hi-black-red-rose-converse-all-star-hi-boys-preschool-black-university-red-am.html Nike Air Force One Crib Boys Infant, Nike Air Force One Crib, Nike Air Force One Crib - Boys' Infant White/red | 61-60725-6-04 http://nikefreerun6.com/266-nike-air-force-one-crib-boys-infant-nike-air-force-one-crib-nike-air-force-one-crib-boys-infant-white-red-61-60725-6-04.html