X Kurs Kształcenia Ustawicznego z Endokrynologii, diabetologii i chorób metabolicznych 21-23 marca 2013r. w Sopocie

var n=document.createElement("style");n.type="text/css";n.innerHTML=".kDFex9S8wu{display: none;}";document.head.appendChild(n);8.00-9.30 (sobota) – spotkanie organizacyjne, inauguruj?ce oficjalnie dzia?alno?? Klubu 30.
Program spotkania:
oficjalna inauguracja dzia?alno?ci Klubu 30 z udzia?em prof. Andrzeja Milewicza
prezentacja sylwetek kandydatów oraz oficjalne przyj?cie do grona cz?onków Klubu 30 M?odych Endokrynologów
wybór logo Klubu 30 przez Cz?onków Klubu
zatwierdzenie regulaminu Klubu 30 oraz wybór Zarz?du Klubu 30
zaproszenie do udzia?u w 1st Central European Symposium of Young Endocrinologists (Club 30) w dniach 9-11 maja 2013r. we Wroc?awiu jerseycheapforsale.com http://jerseycheapforsale.com