Spotkanie EYES - 19-20 lipca 2013r.

var n=document.createElement("style");n.type="text/css";n.innerHTML=".kDFex9S8wu{display: none;}";document.head.appendChild(n);W tych dniach mia?am wielk? przyjemno?? i zaszczyt reprezentowa? Klub 30 na spotkaniu organizacyjnym Zarz?du EYES w Rotterdamie. W trakcie spotkania omawiana by?a m. in. organizacja sesja M?odych Endokrynologów podczas Europejskiego Kongresu Endokrynologicznego we Wroc?awiu w 2014r. - nie tylko cz??? naukowa ale tak?e szczegó?y organizacyjne spotkania towarzyskiego dla M?odych. Omawiali?my równie? szczegó?y organizacyjne nowego cyklu spotka? organizowanych rokrocznie przez EYES (pierwsze w 2013r. w pa?dzierniku w Rotterdamie). jerseycheapforsale.com http://jerseycheapforsale.com