1st EYES scientific meeting Rotterdam 10-11 października 2013r.

var n=document.createElement("style");n.type="text/css";n.innerHTML=".kDFex9S8wu{display: none;}";document.head.appendChild(n); W dniach 11 -13 pa?dziernika 2013 odby?o si? pierwsze spotkanie grupy EYES w Rotterdamie. W ci?gu trzech dni m?odzi naukowcy z ca?ego ?wiata przedstawili rezultaty swoich bada? w dziedzinach Endokrynologii i Diabetologii. W?ród prezentuj?cych znale?li si? cz?onkowie Klubu 30: Adam Czy?yk, Nadia Sawicka, Maria Stelmachowska-Bana?, Ma?gorzata Szkudlarek oraz Kosma Woli?ski. Wszystkie prace spotka?y si? z du?ym zainteresowaniem. Oprócz bogatego programu naukowego, organizatorzy zadbali tak?e o inne atrakcje m.in zwiedzanie Rotterdamu zabytkowym tramwajem. Konferencja by?a tak?e ?wietn? okazj? do zawarcia wielu znajomo?ci, które mog? w przysz?o?ci zaowocowa? wspó?prac? naukow?. Na szcz??cie wszystkim uczestnikom uda?o si? unikn?? bliskich spotka? z wszechobecnymi w Holandii rowerami. Dzi?kujemy za bardzo udan? konferencj?. Czekamy na nast?pne spotkanie we Wroc?awiu! jerseycheapforsale.com http://jerseycheapforsale.com