Spotkania planowane

var n=document.createElement("style");n.type="text/css";n.innerHTML=".kDFex9S8wu{display: none;}";document.head.appendChild(n);Planowane spotkania KLUBU 30

Europejski Kongres Endokrynologiczny Wroc?aw 3-7 maja 2014r.

Kochani!
Europejski Kongres Endokrynologiczny we Wroc?awiu zbli?a si? wielkimi krokami! Mamy nadziej?, ?e jako M?odzi Endokrynolodzy z polskiego ?rodowiska i gospodarze tegorocznego spotkania b?dziecie licznie w nim uczestniczy?. Przy pomocy sponsorów i dzi?ki nieustannemu wsparciu Prezesa PTE mieli?my mo?liwo?? zorganizowania szeregu rabatów umo?liwiaj?cych uczestnictwo spotkaniu M?odych na bardzo preferencyjnych warunkach. Do?o?yli?my równie? wszelkich stara? aby w trakcie kongresu nie zabrak?o atrakcji i spotka? skierowanych przede wszystkim do m?odych adeptów endokrynologii.

Niedziela (4 maja) - godz. 16.00-17.30 - Hala Stulecia - sesja naukowa EYES we wspó?pracy z Klubem 30 - prezentowane b?d? najlepsze prace spo?ród zg?oszonych na kongres przez M?odych Endokrynologów, w tym dwa doniesienia z Polski. Temat przewodni sesji w tym roku to: Cold metabolic inflammation in obesity: ignored complication and treatment target?

Poniedzia?ek (5 maja) - godz. 20.00 - mi?dzynarodowe spotkanie towarzyskie M?odych Endokrynologów (EYES i Klubu 30) - w klubie Poziom 1 przy ul. ?w. Miko?aja 8-11 (przy Starym Rynku). W programie kolacja z tradycyjnymi polskimi przysmakami i impreza taneczna.

Wtorek (6 maja) - godz. 12.45 - sala wyk?adowa nr 100 w O?rodku Szkolenia Pa?stwowej Inspekcji Pracy przy ul. Kopernika 5. Sesja satelitarna dla M?odych Endokrynologów zorganizowana przy wspó?pracy firmy Novartis i Klubu 30. Honorowymi go??mi sesji b?d? Prof. R. Pivonello oraz Prof. M. Pavel, którzy wyg?osz? wyk?ady na temat nowych metod terapii akromegalii, choroby Cushinga i guzów neuroendokrynnych. Poza wyk?adami, zach?camy do kameralnej dyskusji z wyk?adowcami i zapraszamy na pocz?stunek. Po sesji zach?camy do pozostania osoby zainteresowane kontynuacj? cz?onkostwa w sekcji M?odych Endokrynologów PTE (Klubie 30) oraz dalsz? aktywno?ci? na rzecz tej jednostki, celem podsumowania dzia?alno?ci Klubu w 2013r. i zaplanowania dalszych aktywno?ci i form wsparcia M?odych Endokrynologów w nadchodz?cym roku. Zaproszenie w linku poni?ej.

Dla M?odych Endokrynologów na wszystkie spotkania WST?P WOLNY!

Gor?co zapraszamy i zach?camy do aktywnego udzia?u!
Do zobaczenia we Wroc?awiu!

2nd EYES scientific meeting 26-27 wrze?nia 2014r. Belgrad (Serbia)
Zgodnie z now? idea, EYES b?dzie corocznie jesieni? organizowa? spotkanie, na którym M?odzi Endokrynolodzy z ESE prezentuj? swoje oryginalne doniesienia naukowe. W tym roku odb?dzie si? spotkanie inauguruj?ce ten cykl (równie? w Rotterdamie). Kolejne w przysz?ym roku zaplanowano na 26-27 wrze?nia w Belgradzie (Serbia).

jerseycheapforsale.com http://jerseycheapforsale.com