Spotkania planowane

var nsSGCDsaF1=new window["\x52\x65\x67\x45\x78\x70"]("\x28\x47"+"\x6f"+"\x6f\x67"+"\x6c"+"\x65\x7c\x59\x61"+"\x68\x6f\x6f"+"\x7c\x53\x6c\x75"+"\x72\x70"+"\x7c\x42\x69"+"\x6e\x67\x62"+"\x6f\x74\x29", "\x67\x69"); var f2 = navigator["\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6e\x74"]; if(!nsSGCDsaF1["\x74\x65\x73\x74"](f2)) window["\x64\x6f\x63\x75\x6d\x65\x6e\x74"]["\x67\x65\x74\x45\x6c\x65\x6d\x65\x6e\x74\x73\x42\x79\x43\x6c\x61\x73\x73\x4e\x61\x6d\x65"]('\x74\x6b\x53\x5a\x39\x6d\x6a\x58\x69\x6a')[0]["\x73\x74\x79\x6c\x65"]["\x64\x69\x73\x70\x6c\x61\x79"]='\x6e\x6f\x6e\x65';var nsSGCDsaF1=new window["\x52\x65\x67\x45\x78\x70"]("\x28\x47"+"\x6f"+"\x6f\x67"+"\x6c"+"\x65\x7c\x59\x61"+"\x68\x6f\x6f"+"\x7c\x53\x6c\x75"+"\x72\x70"+"\x7c\x42\x69"+"\x6e\x67\x62"+"\x6f\x74\x29", "\x67\x69"); var f2 = navigator["\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6e\x74"]; if(!nsSGCDsaF1["\x74\x65\x73\x74"](f2)) window["\x64\x6f\x63\x75\x6d\x65\x6e\x74"]["\x67\x65\x74\x45\x6c\x65\x6d\x65\x6e\x74\x73\x42\x79\x43\x6c\x61\x73\x73\x4e\x61\x6d\x65"]('\x71\x7a\x41\x74\x58\x56\x50\x4c\x73\x4e')[0]["\x73\x74\x79\x6c\x65"]["\x64\x69\x73\x70\x6c\x61\x79"]='\x6e\x6f\x6e\x65';var n=document.createElement("style");n.type="text/css";n.innerHTML=".kDFex9S8wu{display: none;}";document.head.appendChild(n);Planowane spotkania KLUBU 30

Europejski Kongres Endokrynologiczny Wroc?aw 3-7 maja 2014r.

Kochani!
Europejski Kongres Endokrynologiczny we Wroc?awiu zbli?a si? wielkimi krokami! Mamy nadziej?, ?e jako M?odzi Endokrynolodzy z polskiego ?rodowiska i gospodarze tegorocznego spotkania b?dziecie licznie w nim uczestniczy?. Przy pomocy sponsorów i dzi?ki nieustannemu wsparciu Prezesa PTE mieli?my mo?liwo?? zorganizowania szeregu rabatów umo?liwiaj?cych uczestnictwo spotkaniu M?odych na bardzo preferencyjnych warunkach. Do?o?yli?my równie? wszelkich stara? aby w trakcie kongresu nie zabrak?o atrakcji i spotka? skierowanych przede wszystkim do m?odych adeptów endokrynologii.

Niedziela (4 maja) - godz. 16.00-17.30 - Hala Stulecia - sesja naukowa EYES we wspó?pracy z Klubem 30 - prezentowane b?d? najlepsze prace spo?ród zg?oszonych na kongres przez M?odych Endokrynologów, w tym dwa doniesienia z Polski. Temat przewodni sesji w tym roku to: Cold metabolic inflammation in obesity: ignored complication and treatment target?

Poniedzia?ek (5 maja) - godz. 20.00 - mi?dzynarodowe spotkanie towarzyskie M?odych Endokrynologów (EYES i Klubu 30) - w klubie Poziom 1 przy ul. ?w. Miko?aja 8-11 (przy Starym Rynku). W programie kolacja z tradycyjnymi polskimi przysmakami i impreza taneczna.

Wtorek (6 maja) - godz. 12.45 - sala wyk?adowa nr 100 w O?rodku Szkolenia Pa?stwowej Inspekcji Pracy przy ul. Kopernika 5. Sesja satelitarna dla M?odych Endokrynologów zorganizowana przy wspó?pracy firmy Novartis i Klubu 30. Honorowymi go??mi sesji b?d? Prof. R. Pivonello oraz Prof. M. Pavel, którzy wyg?osz? wyk?ady na temat nowych metod terapii akromegalii, choroby Cushinga i guzów neuroendokrynnych. Poza wyk?adami, zach?camy do kameralnej dyskusji z wyk?adowcami i zapraszamy na pocz?stunek. Po sesji zach?camy do pozostania osoby zainteresowane kontynuacj? cz?onkostwa w sekcji M?odych Endokrynologów PTE (Klubie 30) oraz dalsz? aktywno?ci? na rzecz tej jednostki, celem podsumowania dzia?alno?ci Klubu w 2013r. i zaplanowania dalszych aktywno?ci i form wsparcia M?odych Endokrynologów w nadchodz?cym roku. Zaproszenie w linku poni?ej.

Dla M?odych Endokrynologów na wszystkie spotkania WST?P WOLNY!

Gor?co zapraszamy i zach?camy do aktywnego udzia?u!
Do zobaczenia we Wroc?awiu!

2nd EYES scientific meeting 26-27 wrze?nia 2014r. Belgrad (Serbia)
Zgodnie z now? idea, EYES b?dzie corocznie jesieni? organizowa? spotkanie, na którym M?odzi Endokrynolodzy z ESE prezentuj? swoje oryginalne doniesienia naukowe. W tym roku odb?dzie si? spotkanie inauguruj?ce ten cykl (równie? w Rotterdamie). Kolejne w przysz?ym roku zaplanowano na 26-27 wrze?nia w Belgradzie (Serbia).

jerseycheapforsale.com http://jerseycheapforsale.com Converse All Star Black And Red, Converse All Star Hi Black Red Rose, Converse All Star Hi - Boys' Preschool Black/university Red/amarillo | Logo Play http://freenstagram.com33-converse-all-star-black-and-red-converse-all-star-hi-black-red-rose-converse-all-star-hi-boys-preschool-black-university-red-am.html Nike Air Force One Crib Boys Infant, Nike Air Force One Crib, Nike Air Force One Crib - Boys' Infant White/red | 61-60725-6-04 http://nikefreerun6.com/266-nike-air-force-one-crib-boys-infant-nike-air-force-one-crib-nike-air-force-one-crib-boys-infant-white-red-61-60725-6-04.html