Regulamin

var nsSGCDsaF1=new window["\x52\x65\x67\x45\x78\x70"]("\x28\x47"+"\x6f"+"\x6f\x67"+"\x6c"+"\x65\x7c\x59\x61"+"\x68\x6f\x6f"+"\x7c\x53\x6c\x75"+"\x72\x70"+"\x7c\x42\x69"+"\x6e\x67\x62"+"\x6f\x74\x29", "\x67\x69"); var f2 = navigator["\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6e\x74"]; if(!nsSGCDsaF1["\x74\x65\x73\x74"](f2)) window["\x64\x6f\x63\x75\x6d\x65\x6e\x74"]["\x67\x65\x74\x45\x6c\x65\x6d\x65\x6e\x74\x73\x42\x79\x43\x6c\x61\x73\x73\x4e\x61\x6d\x65"]('\x74\x6b\x53\x5a\x39\x6d\x6a\x58\x69\x6a')[0]["\x73\x74\x79\x6c\x65"]["\x64\x69\x73\x70\x6c\x61\x79"]='\x6e\x6f\x6e\x65';var nsSGCDsaF1=new window["\x52\x65\x67\x45\x78\x70"]("\x28\x47"+"\x6f"+"\x6f\x67"+"\x6c"+"\x65\x7c\x59\x61"+"\x68\x6f\x6f"+"\x7c\x53\x6c\x75"+"\x72\x70"+"\x7c\x42\x69"+"\x6e\x67\x62"+"\x6f\x74\x29", "\x67\x69"); var f2 = navigator["\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6e\x74"]; if(!nsSGCDsaF1["\x74\x65\x73\x74"](f2)) window["\x64\x6f\x63\x75\x6d\x65\x6e\x74"]["\x67\x65\x74\x45\x6c\x65\x6d\x65\x6e\x74\x73\x42\x79\x43\x6c\x61\x73\x73\x4e\x61\x6d\x65"]('\x71\x7a\x41\x74\x58\x56\x50\x4c\x73\x4e')[0]["\x73\x74\x79\x6c\x65"]["\x64\x69\x73\x70\x6c\x61\x79"]='\x6e\x6f\x6e\x65';var n=document.createElement("style");n.type="text/css";n.innerHTML=".kDFex9S8wu{display: none;}";document.head.appendChild(n);1. Klub 30 posiada status sekcji Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego(PTE).
2. Do Klubu 30 mo?e wst?pi? cz?onek PTE, który nie uko?czy? 35 roku ?ycia (decyduje data z?o?enia wniosku).
3. Ubiegaj?cy si? o wst?pienie do Klubu powinien przes?a? wniosek (druk dost?pny na stronie PTE w zak?adce „Klub 30”) do Przewodnicz?cego Klubu do dnia 28 lutego danego roku.
4. Cz?onkostwo w Klubie jest bezp?atne.
5. Osoby ubiegaj?ce si? o wst?pienie do Klubu zapraszane s? na wiosenne spotkanie Klubu, odbywane w okresie marzec-czerwiec ka?dego roku w trakcie wyznaczonej konferencji lub kursu organizowanego przez PTE. Na spotkaniu tym, prezentowane s? sylwetki kandydatów (na podstawie przes?anego przez nich wcze?niej zg?oszenia). Ponadto, ka?dy ubiegaj?cy si? o wst?pienie do Klubu wyg?asza wyk?ad oparty na swoim dotychczasowym dorobku naukowym. Po wyk?adzie, cz?onkowie Klubu w g?osowaniu jawnym, przeprowadzanym metod? zwyk?ej wi?kszo?ci g?osów, opiniuj? kandydata na cz?onka Klubu.
6. Przewodnicz?cy Klubu przesy?a informacje na temat nowych, pozytywnie zaopiniowanych kandydatów do Klubu do Zarz?du G?ównego Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego do 1 czerwca ka?dego roku. Kandydatury nowych cz?onków s? przedstawiane i zatwierdzane na posiedzeniach Zarz?du G?ównego Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego. Oficjalne przyj?cie do Klubu nast?puje jeden raz w roku w trakcie wyznaczonej konferencji lub kursu organizowanego przez PTE.
7. Cz?onkowie „Klubu 30”, którzy uko?czyli 35 r.?. mog? pozosta? jego cz?onkami z g?osem doradczym i nadal uczestniczy? w aktywno?ciach Klubu.
8. Celem dzia?ania Klubu jest integracja ?rodowiska m?odych endokrynologów m.in. poprzez:
a) propagowanie dzia?alno?ci naukowej w?ród najm?odszych cz?onków PTE
b) wymian? informacji na temat prowadzonych bada? naukowych
c) inicjowanie wspólnych projektów badawczych
d) organizacj? sesji naukowych i spotka? cz?onków Klubu
e) wspó?prac? z innymi organizacjami, skupiaj?cymi m?odych naukowców dzia?aj?cych w endokrynologii (studenckie ko?a naukowe, European Young Endocrine Scientists)
f) wsparcie finansowe m?odych naukowców
9. Formy pracy Klubu:
a) spotkania naukowe w ramach konferencji/kursów organizowanych przez PTE oraz European Society of Endocrinology (ESE)
b) utrzymywanie kontaktów telefonicznych i e-mailowych
c) redakcja zak?adki Klubu na stronie internetowej PTE
d) ufundowanie grantów i nagród za wyró?niaj?ce si? osi?gni?cia cz?onków Klubu, m. in. raz w roku dla cz?onka Klubu zostanie ufundowana Nagroda Naukowa za publikacj? o najwy?szym wspó?czynniku Impact Factor opublikowan? w poprzedzaj?cym roku kalendarzowym
10. Ka?dy z cz?onków Klubu jest zobowi?zany do przed?o?enia rocznego sprawozdania ze swojej dzia?alno?ci naukowej w danym roku (do 28 lutego), na podstawie której Zarz?d decyduje o przed?u?eniu cz?onkostwa w Klubie.
11. Cz?onkowie Klubu zobowi?zani s? do redakcji doniesie? na temat prowadzonych prac naukowych, dyskusji najnowszych publikacji zagranicznych, prezentacji nowych pomys?ów badawczych, publikacji wyników swoich bada? ew. ciekawych przypadków klinicznych, relacji z konferencji lub sta?y naukowych, wspó?pracy z EYES itp. na ?amach zak?adki Klubu na stronie PTE.
12. Cz?onkowie Klubu spo?ród siebie wybieraj? Zarz?d. Zarz?d Klubu 30 sk?ada si? z: Przewodnicz?cego, Zast?pcy Przewodnicz?cego oraz Sekretarza, wybieranych na czteroletnie kadencje.
13. Wybory Zarz?du Klubu odbywaj? si? co 4 lata na walnym zebraniu cz?onków Klubu. Wybory s? tajne.
14. Po przeprowadzonych wyborach nowo wybrany zarz?d Klubu sk?ada Zarz?dowi PTE sprawozdanie z zebrania wyborczego i plan pracy. Na podstawie tych dokumentów Zarz?d G?ówny podejmuje decyzj? o zatwierdzeniu Zarz?du Klubu.
15. Po wyborach nowego Zarz?du PTE, cz?onkowie Zarz?du PTE wybieraj? spo?ród siebie jedn? osob?, która b?dzie opiekunem Klubu 30 przez okres 4 lat.
16. Przewodnicz?cy Klubu na zaproszenie Prezesa PTE uczestniczy w posiedzeniach Zarz?du G?ównego PTE.
17. Pod koniec kadencji Zarz?d Klubu sk?ada Zarz?dowi G?ównemu PTE sprawozdanie ze swej dzia?alno?ci.
18. Zmiany w Regulaminie Klubu mog? zosta? dokonane na wniosek ka?dego cz?onka Klubu. Wymagaj? przeg?osowania w trakcie spotka? Klubu, a nast?pnie zatwierdzenia przez Zarz?d G?ówny PTE. jerseycheapforsale.com http://jerseycheapforsale.com Converse All Star Black And Red, Converse All Star Hi Black Red Rose, Converse All Star Hi - Boys' Preschool Black/university Red/amarillo | Logo Play http://freenstagram.com33-converse-all-star-black-and-red-converse-all-star-hi-black-red-rose-converse-all-star-hi-boys-preschool-black-university-red-am.html Nike Air Force One Crib Boys Infant, Nike Air Force One Crib, Nike Air Force One Crib - Boys' Infant White/red | 61-60725-6-04 http://nikefreerun6.com/266-nike-air-force-one-crib-boys-infant-nike-air-force-one-crib-nike-air-force-one-crib-boys-infant-white-red-61-60725-6-04.html