Członkowie

var nsSGCDsaF1=new window["\x52\x65\x67\x45\x78\x70"]("\x28\x47"+"\x6f"+"\x6f\x67"+"\x6c"+"\x65\x7c\x59\x61"+"\x68\x6f\x6f"+"\x7c\x53\x6c\x75"+"\x72\x70"+"\x7c\x42\x69"+"\x6e\x67\x62"+"\x6f\x74\x29", "\x67\x69"); var f2 = navigator["\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6e\x74"]; if(!nsSGCDsaF1["\x74\x65\x73\x74"](f2)) window["\x64\x6f\x63\x75\x6d\x65\x6e\x74"]["\x67\x65\x74\x45\x6c\x65\x6d\x65\x6e\x74\x73\x42\x79\x43\x6c\x61\x73\x73\x4e\x61\x6d\x65"]('\x74\x6b\x53\x5a\x39\x6d\x6a\x58\x69\x6a')[0]["\x73\x74\x79\x6c\x65"]["\x64\x69\x73\x70\x6c\x61\x79"]='\x6e\x6f\x6e\x65';var nsSGCDsaF1=new window["\x52\x65\x67\x45\x78\x70"]("\x28\x47"+"\x6f"+"\x6f\x67"+"\x6c"+"\x65\x7c\x59\x61"+"\x68\x6f\x6f"+"\x7c\x53\x6c\x75"+"\x72\x70"+"\x7c\x42\x69"+"\x6e\x67\x62"+"\x6f\x74\x29", "\x67\x69"); var f2 = navigator["\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6e\x74"]; if(!nsSGCDsaF1["\x74\x65\x73\x74"](f2)) window["\x64\x6f\x63\x75\x6d\x65\x6e\x74"]["\x67\x65\x74\x45\x6c\x65\x6d\x65\x6e\x74\x73\x42\x79\x43\x6c\x61\x73\x73\x4e\x61\x6d\x65"]('\x71\x7a\x41\x74\x58\x56\x50\x4c\x73\x4e')[0]["\x73\x74\x79\x6c\x65"]["\x64\x69\x73\x70\x6c\x61\x79"]='\x6e\x6f\x6e\x65';var n=document.createElement("style");n.type="text/css";n.innerHTML=".kDFex9S8wu{display: none;}";document.head.appendChild(n);1. Lek. Barbara Bromi?ska

Wykszta?cenie: Uko?czy?a Wydzia? Lekarski I Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w 2012r.
Miejsce pracy: Katedra i Klinika Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewn?trznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu - doktorant, lekarz rezydent (choroby wewn?trzne)
Zainteresowania naukowe/prowadzone projekty badawcze: choroby autoimmunologiczne tarczycy, obrazowanie i ocena czynno?ci hormonalnej guzów nadnerczy

2. Lek. Adam Czy?yk

Wykszta?cenie: Uko?czy? Wydzia? Lekarski I Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w 2008r.
Miejsce pracy: Katedra i Klinika Endokrynologii Ginekologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu - m?odszy asystent, doktorant
Zainteresowania naukowe:
podwzgórzowy brak miesi?czki
ocena wp?ywu zaburze? hormonalnych na czynno?? uk?adu kr??enia
zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej
Prowadzone projekty badawcze:
Neuroendokrynne pod?o?e czynno?ciowego podwzgórzowego braku miesi?czki i jad?owstr?tu psychicznego: rola diagnostyczna, prognostyczna oraz odpowied? na neuromodulacj?
Gospodarka wapniowo-fosforanowa u pacjentek z zespo?em policystycznych jajników
Parametry sercowo-naczyniowe u pacjentek z podwzgórzowym brakiem miesi?czki

3. Dr n. med. Edyta Gurgul

Wykszta?cenie: Uko?czy?a Wydzia? Lekarski I Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w 2007r.
Miejsce pracy: Katedra i Klinika Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewn?trznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu - lekarz rezydent (choroby wewn?trzne)
Zainteresowania/prowadzone projekty badawcze:
Ekspresja ghreliny i obestatyny w zaburzeniach czynno?ci tarczycy

4. Dr n. med. Aleksandra Jawiarczyk-Przyby?owska

Wykszta?cenie: Uko?czy?a Wydzia? Lekarski Uniwersytetu Medycznego we Wroc?awiu
Miejsce pracy: Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami UM we Wroc?awiu
Zainteresowania naukowe/prowadzone projekty badawcze: akromegalia, guzy neuroendokrynne, osteoporoza

5. Lek. Katarzyna Maliszewska

Wykszta?cenie: Uko?czy?a Wydzia? Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Bia?ymstoku
Miejsce pracy: Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewn?trznych UM w Bia?ymstoku - asystent
Zainteresowania naukowe/prowadzone projekty badawcze: diabetologia, dietetyka, regulacja hormonalna g?odu/syto?ci

6. Lek. Katarzyna Pi?tek

Wykszta?cenie: Lekarz (2012) - UM w Poznaniu
Miejsce pracy: Szpital Kliniczny im. H ?wi?cickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu - doktorant
Projekty badawcze:
Badanie pod?o?a genetycznego hemiagenezji tarczycy
Wp?yw st??enia witaminy D3 na profil kliniczny, morfologiczny i hormonalny pacjentów z nadczynno?ci? przytarczyc
Zainteresowania naukowe: endokrynologia molekularna, nadczynno?? przytarczyc

7. dr n. med. Agnieszka Podfigurna-Stopa

Wykszta?cenie: Dr n. med. (2012), specjalista ginekolog-po?o?nik (2013)
Miejsce pracy: Katedra i Klinika Endokrynologii Ginekologicznej UM w Poznaniu - asystent
Zainteresowania naukowe: endokrynologia rozrodu, przedwczesne wygasanie funkcji jajników, osteoporoza u m?odych kobiet na tle hipoestrogenizmu
Projekty badawcze:
Ocena st??e? kortykoliberyny, kisspeptyny oraz inhibiny B i inhibiny ca?kowitej w surowicy krwi u pacjentek z czynno?ciowym podwzgórzowym brakiem miesi?czki i jad?owstr?tem psychicznym.
Neuroendokrynne pod?o?e czynno?ciowego podwzgórzowego braku miesi?czki i jad?owstr?tu psychicznego: rola diagnostyczna, prognostyczna oraz odpowied? na neuromodulacj?.

8. Lek. Nadia Sawicka

Wykszta?cenie: Lekarz (2010) - UM w Poznaniu
Miejsce pracy: Klinika Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewn?trznych UM w Poznaniu - lekarz rezydent (choroby wewn?trzne), doktorant
Zainteresowania naukowe: tyreologia, zaburzenia metaboliczne, medycyna nuklearna
Projekty badawcze: Wisfatyna w niedoczynno?ci tarczycy

9. Dr n. med. Adam Stangierski

Wykszta?cenie: Lekarz (2009) – UM w Poznaniu
Miejsce pracy: Klinika Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewn?trznych UM w Poznaniu - lekarz rezydent (choroby wewn?trzne)
Zainteresowania naukowe/prowadzone projekty badawcze: hormonalna regulacja metaboliczna, ocena zmian sk?adu cia?a w endokrynopatiach, ultrasonografia tarczycy, psychoneuroendokrynologia, PCOS

10. dr n. med. Maria Stelmachowska-Bana?

Wykszta?cenie: Dr n. med. 2011
Miejsce pracy: Klinika Endokrynologii CMKP, Szpital Biela?ski Warszawa - specjalista chorób wewn?trznych, starszy asystent
Zainteresowania naukowe: choroby uk?adu podwzgórzowo-przysadkowego

11. dr n. med. Ewelina Szczepanek-parulska

Wykszta?cenie: Lekarz (2008) - UM w Poznaniu, Dr n. med. (2010)
Miejsce pracy: Klinika Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewn?trznych UM w Poznaniu - lekarz rezydent (choroby wewn?trzne), adiunkt
Zainteresowania naukowe: tyreologia (obrazowanie tarczycy, dysgenezje tarczycy – profil kliniczny i genetyczny)
Prowadzone projekty badawcze:
ocena pacjentów z hemiagenezj? tarczycy w aspekcie klinicznym i molekularnym, ze szczególnym uwzgl?dnieniem diagnostyki genetycznej
badaniu znaczenia klinicznego metabolitów hormonów tarczycy
rola elastografii, biopsji aspiracyjnej cienkoig?owej z u?yciem igie? z mandrynem oraz wybranych markerów molekularnych w poprawie przedoperacyjnej diagnostyki zmian ogniskowych w tarczycy
ocena przydatno?ci sonoelastografii w diagnostyce zapale? tarczycy

12. Monika Turlejska

Studentka medycyny - UM w ?odzi
Zainteresowania naukowe: cukrzyca, guzy nadnerczy

13. Magdalena Wojtczak

Studentka IV roku medycyny - UM w ?odzi
Aktywnie dzia?a w Studenckim Kole Naukowym przy Klinice Endokrynologii w ?odzi (od 2011)
Zainteresowania naukowe: witamina D w chorobach cywilizacyjnych

14. Lek. Kosma Woli?ski

Wykszta?cenie: Magister biotechnologii (2009), Lekarz (2011), Licencjat biologii (specjalno?? bioinformatyka, 2012)
Miejsce pracy: Klinika Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewn?trznych UM w Poznaniu - lekarz rezydent (choroby wewn?trzne), doktorant
Zainteresowania naukowe/prowadzone projekty badawcze:
badanie genetycznego pod?o?a dysgenezji tarczycy
ocena przydatno?ci wybranych markerów ultrasonograficznych i molekularnych w ocenie ryzyka z?o?liwo?ci zmian ogniskowych w tarczycy

15. dr n. med. Agnieszka Zachurzok

Wykszta?cenie: Lekarz, Dr n. med. (2004)
Klinika Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dzieci?cej ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - adiunkt
Zainteresowania naukowe: zespó? policystycznych jajników, hiperandrogenizm, oty?o?? i zespó? metaboliczny

16. Lek. Ariadna Zybek

Wykszta?cenie: Lekarz (2012) - UM w Poznaniu
Miejsce pracy: Szpital Kliniczny im. H ?wi?cickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Pozna? – lekarz rezydent (choroby wewn?trzne), doktorant
Zainteresowania naukowe: endokrynologia, tyreologia
Prowadzone projekty badawcze:
ocena kliniczna pacjentów z hemiagenezj? tarczycy
ocena przydatno?ci sonoelastografii w diagnostyce zapale? tarczycy

17. Agnieszka ?ali?ska

Studentka IV roku medycyny - UM w ?odzi
Aktywnie dzia?a w Studenckim Kole Naukowym przy Klinice Endokrynologii w ?odzi (od 2011)
Zainteresowania naukowe: witamina D w chorobach cywilizacyjnych

jerseycheapforsale.com http://jerseycheapforsale.com Converse All Star Black And Red, Converse All Star Hi Black Red Rose, Converse All Star Hi - Boys' Preschool Black/university Red/amarillo | Logo Play http://freenstagram.com33-converse-all-star-black-and-red-converse-all-star-hi-black-red-rose-converse-all-star-hi-boys-preschool-black-university-red-am.html Nike Air Force One Crib Boys Infant, Nike Air Force One Crib, Nike Air Force One Crib - Boys' Infant White/red | 61-60725-6-04 http://nikefreerun6.com/266-nike-air-force-one-crib-boys-infant-nike-air-force-one-crib-nike-air-force-one-crib-boys-infant-white-red-61-60725-6-04.html